Vol. 7 (2023)

PROCEEDINGS OF EUROPEAN CHRISTIAN ACADEMY

Proceedings 7 (2023)

Anthropological issues in working with client/ Antropoloģijas jautājumi darbā ar klientu

FOREWORD
Prof. Skaidrīte Gūtmane, Rector of European Christian Academy
Download PDF

Skaidrīte GŪTMANE (Latvija)
A transforming attitude towards a client in social work: The praxis of the Antioch school of anthropology and theology / Transformējošā attieksme pret klientu sociālajā darbā: Antiohijas antropoloģijas un teoloģijas skolas prakse
Download PDF

Skaidrīte GŪTMANE (Latvija)
Remark: On the dominant status of the psychosocial approach and holistic understanding of the client in patristic anthropology/ Piezīme: Par psihosociālās pieejas dominējošo statusu un klienta holistisko izpratni patristiskajā antropoloģijā
Download PDF

Linda KALNIŅA (Latvija)      
Ontoloģiskās drošības meklējumi riska sabiedrībā / Search for Ontological Security in Risk Society
Download PDF

Guntis DIŠLERS (Latvia)
Triangle of “Family, Land and God” in the Old Testament: The offer of Social Reading of the Old Testament/ Trīsstūris “Ģimene, Zeme un Dievs” Vecajā Derībā: Vecās Derības sociālā lasījuma piedāvājums
Download PDF

Norbert HARK (Germany)
Subjectivity in the Grounded Theory/ Subjektivitāte pamatotajā teorijā  
Download PDF

Klaus KIEßLING (Germany)   
Sexual Abuse of Children and Youth. Sites of Crimes – Scapegoats – Questions to Church and Theology. Tentative Answers / Bērnu un jauniešu seksuālā izmantošana. Nozieguma vietas – grēkāži – jautājumi Baznīcai un teoloģijai. Pagaidu atbildes
Download PDF

Inese KOVAĻEVSKA (Latvija)
Savstarpība kā attiecību protonorma sociālo pakalpojumu sniedzējiem / Search for Ontological Security in Risk Society
Download PDF

Ina GUSĀRE (Latvija)
Supervīzijas iespējas uzņemošo ģimeņu atbalstam / The Potential of Caritative Supervision in Supportive Host Families
Download PDF

Tālis FREIMANIS (Latvija)
Luteriskās svēttapšanas praktiskie aspekti / Practical aspects of Lutheran sanctification
Download PDF

Zane OZOLA (Latvija)
Par īsteno veselību / On true health
Download PDF

Guntis DIŠLERS (Latvija)       
Zeme un debesis, un otrādi / Earth and Heaven, and Upside Down
Download PDF

Laimute ANUŽIENE (Lietuva)
Positive outcomes of spiritual leadership in organizations / Pozitīvie ieguvumi no organizāciju garīgās vadības
Download PDF

Juris JEFUNI (Latvija) 
Caur jūgendstila mākslu – pretī ikonogrāfijas kanonam / Through Art Noveau – towards canon in Iconography
Download PDF