Vol. 1 (2005)

PROCEEDINGS OF LATVIAN CHRISTIAN ACADEMY

Proceedings 1 (2005)

Starptautiska zinātniska konference teoloģijā un kristīgajā pedagoģijā (2005. gada 12.-13. maijā) “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija: pieredze un perspektīvas Latvijā”, veltīta Latvijas Kristīgās akadēmijas divpadsmit māceklības gadiem

International Scientific Conference in Theology and Christian Pedagogy (May 12-13, 2005) “Strategy of Christian Higher Education: Experience and Perspectives in Latvia”, Dedicated to Twelve Years of Discipleship of Latvian Christian Academy

Apsveikumi
Download PDF

Skaidrīte GŪTMANE. Priekšvārds / Foreword (2005:10-16)
Download PDF

Andrejs RAUHVARGERS, Olga DEMENTJEVA. Attīstība Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā: Panākumu izvērtējums līdz 2005. gadam / Developments of the European Higher Education Area: Stocktaking Until 2005 (2005:17-48)
Download PDF

Baiba RIVŽA. Portera Piecu spēku modelis augstākajā izglītībā / Porter’s Five Forces Model in Higher Education (2005:49-58)
Download PDF

Skaidrīte GŪTMANE. Kristīgās izglītības kultūrspēja šodienas akadēmiskajā vidē / Cultural Potential of the Christian Education in the Modern-Day Academic Context (2005:59-76)
Download PDF

Jānis Nameisis VĒJŠ. Lingvistiski analītiskā pieeja akadēmiskajā apmācībā / Linguistic-analytical Approach in Academic Training (2005:77-84)
Download PDF

Nicu DUMITRAŞCU, Александр ШАБЕЛЬНИК. Образовательная парадигма богословской школы: к вопросу об идентичности / Teoloģiskas skolas izglītības paradigma: jautājums par identitāti / The Educational Paradigm of a Theological School: the Question on Identity(2005:85-105)
Download PDF

Alexandru DIOŞAN. Academia pro/versus ecclesia – a Medieval Model / Academia pro/versus ecclesia – viduslaiku modelis(2005:106-116)
Download PDF

Klaus KIEßLING. Religious Pedagogy as an Empirical Science? / Reliģiskā pedagoģija kā empīriska zinātne? (2005:117-126)
Download PDF

William BELL. From the Ivory Tower to the Public Square: The Integration of Biblical Theology to Everyday Life / Nokāpt no ziloņkaula torņa pasaulē: bibliskās teoloģijas integrācija ikdienas dzīvē (2005:127-140)
Download PDF

Pille VALK. Is There Something More Than Crusades, Inquisition and Opium of People? / Vai tur ir kaut kas vairāk par krusta kariem, inkvizīciju un opiju tautai? (2005:141-158)
Download PDF

Andrejs SELICKIS. Pateicības aizlūgums mūsu Kungam Jēzum Kristum Latvijas Kristīgās akadēmijas divpadsmitajā pastāvēšanas gadā 2005. gada 11. maijā / Thanksgiving Service to our Lord Jesus Christ on the Occasion of the Twelfth Anniversary of the Latvian Christian Academy on May 11, 2005 (2005:159-195)
Download PDF

All issues